Adatkezelési tájékoztató

A MARSO Kft. elkötelezett személyes adataid védelmében és biztosítunk azok megfelelő kezeléséről. Személyes adataid megadása nélkül nem tudjuk teljesíteni az általad leadott megrendeléseket. Kizárólag csak azokat az adatokat kezeljük, amelyek feltétlen szükségesek ahhoz, hogy a rendelésed feldolgozhassuk, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál.  Kiemeljük, hogy a lenti rövid ismertető nem helyettesíti a MARSO Kft egyes adatkezelésre vonatkozó hivatalos szabályzatait, tájékoztatóit. Az adatkezelésről e tájékoztatók nyújtanak teljes körű tájékoztatást. Kérünk, hogy ezt vedd figyelembe és a pontos információkért kattints a lent található linkekre.

Fontos tudnod, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogaid vannak:

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kérj tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e rólad személyes adatokat. Amennyiben igen, jogosult vagy személyes adataid és a velük kapcsolatos információk hozzáféréséhez. Ilyen információk többek között: az adatkezelés célja, kikkel közöljük személyes adataid és a személyes adataid tárolásának időtartama.

Helyesbítés joga
Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy az általunk pontatlanul rögzített személyes adataidat helyesbítsük, vagy kiegészítsük.

Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre haladéktalanul töröljük a személyes adataidat. Ilyen indokok többek között az alábbiak:

  • személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amire az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli és kéred azok törlését
  • ha visszavonod az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulásod és nincs más jogalapja
  • ha tiltakozol az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték

Adatkezelés korlátozásához való jog
Amennyiben a lenti feltételek teljesülnek, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre személyes adataid kezelését korlátozzuk.

  • mint érintett vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizd személyes adataid pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes, és mint érintett ellenzed az adatok törlését, és e helyett kéred azok felhasználásának korlátozását
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataid adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
  • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Adathordozhatósághoz való jog:
Jogosult vagy a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adataid tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsájtottad, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Visszavonás joga
Bármikor jogosult vagy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonására. Ilyen eset lehet például, ha feliratkoztál hírlevelünkre, akkor bármikor kérheted, hogy többé ne küldjünk számodra hírlevelet.

Eljárás a fentebb ismertetett jogaid gyakorlásával kapcsolatban
A MARSO Kft indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül válaszol.

A rendszerünkben tárolt személyes adataiddal kapcsolatos bármely kérdésedet vagy kérésedet kérünk, juttasd el a kapus.gergo@marso.hu e-mail címre vagy írásban a 4400 Nyíregyháza Pf.:251 postacímünkre. Kérünk, tartsd szem előtt, hogy személyes adataiddal kapcsolatban csak akkor tudunk felvilágosítást adni illetve intézkedést tenni, ha hitelt érdemlően igazolni tudod személyazonosságodat. Erre a Te érdekedben van szükség, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá adataidhoz.

Ha úgy véled, hogy a jogaid megsértették, a MARSO Kft, mint Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezz egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha nem kívánsz részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhatsz. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthetsz úgy, hogy az eljárást a lakcímed vagy lakóhelyed szerint illetékes bíróság előtt indítod meg. 
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

Adatkezelési tájékoztatóink:

Adatkezelési tájékoztató ügyfél

Adatkezelési tájékoztató telefon

Adatkezelési tájékoztató cookie

Adatkezelési tájékoztató hírlevél

Adatkezelési tájékoztató webshop

Adatkezelési tájékoztató ajándéksorsolás

Adatkezekési tájékoztató applikáció